吕岩窑头坯歌古诗原文_翻译注释_鉴赏和创作背景_拼音繁体版-博仝文学网 

窑头坯歌

作者:吕岩 朝代:唐代
窑头坯歌原文
窑头坯,随雨破,只是未曾经水火。若经水火烧成砖,
留向世间住万年。棱角坚完不复坏,扣之声韵堪磨镌。
凡水火,尚成功,坚完万物谁能同。修行路上多少人,
穷年炼养费精神。不道未曾经水火,无常一旦临君身。
既不悟,终不悔,死了犹来借精髓。主持正念大艰辛,
一失人身为异类。君不见洛阳富郑公,说与金丹如盲聋。
执迷不悟修真理,焉知潜合造化功。又不见九江张尚书,
服药失明神气枯。不知还丹本无质,翻饵金石何太愚。
又不见三衢赵枢密,参禅作鬼终不识。修完外体在何边,
辩捷语言终不实。窑头坯,随雨破,便似修行这几个。
大丈夫,超觉性,了尽空门不为证。伏羲传道至于今,
穷理尽性至于命。了命如何是本元,先认坎离并四正。
坎离即是真常家,见者超凡须入圣。坎是虎,离是龙,
二体本来同一宫。龙吞虎啖居其中,离合浮沈初复终。
剥而复,否而泰,进退往来定交会。弦而望,明而晦,
消长盈虚相匹配。神仙深入水晶宫,时饮醍醐清更醲.
饵之千日功便成,金筋玉骨身已轻。此个景象惟自身,
上升早得朝三清。三清圣位我亦有,本来只夺乾坤精。
饮凡酒,食膻腥,补养元和冲更盈。自融结,转光明,
变作珍珠飞玉京。须臾六年肠不馁,血化白膏体难毁。
不食方为真绝粮,真气薰蒸肢体强。既不食,超百亿,
口鼻都无凡喘息。真人以踵凡以喉,从此真凡两边立。
到此遂成无漏身,胎息丹田涌真火。老氏自此号婴儿,
火候九年都经过。留形住世不知春,忽尔天门顶中破。
真人出现大神通,从此天仙可相贺。圣贤三教不异门,
昧者劳心休恁么。有识自爱生,有形终不灭。叹愚人,
空驾说。愚人流荡无则休,落趣循环几时彻。
学人学人细寻觅,且须研究古金碧。金碧参同不计年,
妙中妙兮玄中玄。
窑头坯歌拼音解读
yáo tóu pī ,suí yǔ pò ,zhī shì wèi céng jīng shuǐ huǒ 。ruò jīng shuǐ huǒ shāo chéng zhuān ,
liú xiàng shì jiān zhù wàn nián 。léng jiǎo jiān wán bú fù huài ,kòu zhī shēng yùn kān mó juān 。
fán shuǐ huǒ ,shàng chéng gōng ,jiān wán wàn wù shuí néng tóng 。xiū háng lù shàng duō shǎo rén ,
qióng nián liàn yǎng fèi jīng shén 。bú dào wèi céng jīng shuǐ huǒ ,wú cháng yī dàn lín jun1 shēn 。
jì bú wù ,zhōng bú huǐ ,sǐ le yóu lái jiè jīng suǐ 。zhǔ chí zhèng niàn dà jiān xīn ,
yī shī rén shēn wéi yì lèi 。jun1 bú jiàn luò yáng fù zhèng gōng ,shuō yǔ jīn dān rú máng lóng 。
zhí mí bú wù xiū zhēn lǐ ,yān zhī qián hé zào huà gōng 。yòu bú jiàn jiǔ jiāng zhāng shàng shū ,
fú yào shī míng shén qì kū 。bú zhī hái dān běn wú zhì ,fān ěr jīn shí hé tài yú 。
yòu bú jiàn sān qú zhào shū mì ,cān chán zuò guǐ zhōng bú shí 。xiū wán wài tǐ zài hé biān ,
biàn jié yǔ yán zhōng bú shí 。yáo tóu pī ,suí yǔ pò ,biàn sì xiū háng zhè jǐ gè 。
dà zhàng fū ,chāo jiào xìng ,le jìn kōng mén bú wéi zhèng 。fú xī chuán dào zhì yú jīn ,
qióng lǐ jìn xìng zhì yú mìng 。le mìng rú hé shì běn yuán ,xiān rèn kǎn lí bìng sì zhèng 。
kǎn lí jí shì zhēn cháng jiā ,jiàn zhě chāo fán xū rù shèng 。kǎn shì hǔ ,lí shì lóng ,
èr tǐ běn lái tóng yī gōng 。lóng tūn hǔ dàn jū qí zhōng ,lí hé fú shěn chū fù zhōng 。
bāo ér fù ,fǒu ér tài ,jìn tuì wǎng lái dìng jiāo huì 。xián ér wàng ,míng ér huì ,
xiāo zhǎng yíng xū xiàng pǐ pèi 。shén xiān shēn rù shuǐ jīng gōng ,shí yǐn tí hú qīng gèng nóng .
ěr zhī qiān rì gōng biàn chéng ,jīn jīn yù gǔ shēn yǐ qīng 。cǐ gè jǐng xiàng wéi zì shēn ,
shàng shēng zǎo dé cháo sān qīng 。sān qīng shèng wèi wǒ yì yǒu ,běn lái zhī duó qián kūn jīng 。
yǐn fán jiǔ ,shí shān xīng ,bǔ yǎng yuán hé chōng gèng yíng 。zì róng jié ,zhuǎn guāng míng ,
biàn zuò zhēn zhū fēi yù jīng 。xū yú liù nián cháng bú něi ,xuè huà bái gāo tǐ nán huǐ 。
bú shí fāng wéi zhēn jué liáng ,zhēn qì xūn zhēng zhī tǐ qiáng 。jì bú shí ,chāo bǎi yì ,
kǒu bí dōu wú fán chuǎn xī 。zhēn rén yǐ zhǒng fán yǐ hóu ,cóng cǐ zhēn fán liǎng biān lì 。
dào cǐ suí chéng wú lòu shēn ,tāi xī dān tián yǒng zhēn huǒ 。lǎo shì zì cǐ hào yīng ér ,
huǒ hòu jiǔ nián dōu jīng guò 。liú xíng zhù shì bú zhī chūn ,hū ěr tiān mén dǐng zhōng pò 。
zhēn rén chū xiàn dà shén tōng ,cóng cǐ tiān xiān kě xiàng hè 。shèng xián sān jiāo bú yì mén ,
mèi zhě láo xīn xiū nín me 。yǒu shí zì ài shēng ,yǒu xíng zhōng bú miè 。tàn yú rén ,
kōng jià shuō 。yú rén liú dàng wú zé xiū ,luò qù xún huán jǐ shí chè 。
xué rén xué rén xì xún mì ,qiě xū yán jiū gǔ jīn bì 。jīn bì cān tóng bú jì nián ,
miào zhōng miào xī xuán zhōng xuán 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

吕岩 吕岩 吕岩,也叫做吕洞宾。唐末、五代著名道士。名□(一作□),号纯阳子,自称回道人。世称吕祖或纯阳祖师,为民间神话故事八仙之一。较早的宋代记载,称他为“关中逸人”或“关右人”,元代以后比较一致的说法,则为河中府蒲坂县永乐镇(今属山西芮城)人,或称世传为东平(治在今山东东平)人。…详情

窑头坯歌原文,窑头坯歌翻译,窑头坯歌赏析,窑头坯歌阅读答案,出自吕岩的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.hbbotong.comhttp://www.hbbotong.com/shi/45154.html

诗词类别

吕岩的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语